A P L I K A C E

Regulační systém


Regulační technika, termíny a pojmy >
Regulační systém 

Konstantní teplota přívodního vzduchu
Regulace teploty místnosti
Protimrazová ochranaP-řízení, P-pásmo
Regulace typu PI, doba I
Kaskádní regulace, kaskádní faktor
Sekvenční regulace, neutrální zóna
Vstup řídící hodnoty
Kompenzace venkovní teploty
Konstantní teplota přívodního vzduchu

Řízení konstantní teploty přívodního vzduchu (konstantní přívodní vzduch, řízení teploty ve vzduchovodu) je pou-žito, jestliže se do místnosti vhání ohřátý vzduch o kon-stantní teplotě. Teplotní čidlo je umístěno v potrubí pro přívodní vzduch. Toto čidlo je propojeno s regulátorem (řídící jednotkou) (s funkcí P nebo PI), a tento regulátor je propojen s servopohonem a ventilem (obr. 9). regulátor je také schopen řídit několik servopohonů za sebou.Regulace teploty místnosti

Regulace teploty místnosti (konstantní teplota v místnost, regulace teploty odváděného vzduchu) se používá pro udržování konstantní teploty v místnosti. Regulace teploty v místnosti se požívá tehdy, je-li teplota v místnosti pro-měnná v důsledku izolace, strojního vybavení atd. Teplota přívodního vzduchu se bude měnit v závislosti na tom, je-li třeba prostory vytápět nebo ochlazovat. V potrubí přívod-ního vzduchu je umístěno čidlo určující minimální a maxi-mální teplotu přívodního vzduchu, takže do místnosti není vháněn vzduch, který je příliš horký. Hlavní čidlo je umí-stěno v místnosti nebo v potrubí pro odvod vzduchu (je-li třeba určit průměrnou teplotu v několika místnostech). Hlavní čidlo spolu s regulátorem určuje teplotu přívodního vzduchu pro každé individuální zařízení (obr. 10). Regu-látor je schopen řídit několik servopohonů v řadě.Regulátory Regin mají zabudovanou kaskádní funkci. Ta zahrnuje dva regulátory P + PI nebo PI + PI. První regu-látor je připojen na čidlo v místnosti a druhý na čidlo v přívodním vzduchovém potrubí. Regulátory jsou zapojeny tak, že výstup prvního regulátoru mění nastavení teplot-ního bodu u druhého regulátoru.
Odchylka teploty v místnosti vyvolá posunutí teplotního bodu regulátoru ve vzduchovodu. Velikost posunutí je dá-na tzv. kaskádním faktorem CF. Kaskádní faktor je defi-nován jako posuv bodu nastavení teploty regulátoru ve vzduchovodu, k němuž dojde při změně teploty místnosti o 1°C.
Hlavní čidlo je umístěno v místnosti nebo v odvodním vzduchovém potrubí (pro určení průměrné teploty něko-lika místností). Hlavní čidlo určuje teplotu přívodního vzduchu pro každé individuální zatížení (obr. 10).
Regulátor je rovněž schopen řídit několik servopohonů za sebou (sekvenčně).

Protimrazová ochrana - protimrazové čidlo

Účelem protimrazového čidla je zabránit tvoření ledu v potrubové baterii ohřívače vzduchu. Kdybychom dovolili tvoření ledu, ohřívač vzduchu by mohl zamrznout a po-praskat , s následnými škodami způsobenými vodou.
Umístění protimrazového čidla je mimořádně důležité, protože musí zaregistrovat, kdy je teplota příliš nízká. Může bát obtížné určit, kde je v ohřívači nejnižší teplota. Čidlo je možno umístit na trubku ohřívače (1), na vratné potrubí (2) nebo na ohyb trubky (3). Nejlepší umístění zá-visí na konstrukci ohřívače (obr. 11). Některé baterie jsou vybaveny standardní přípojkou pro čidlo (4). Protimrazové čidlo může být elektromechanické nebo elektronické. Elektronické protimrazové čidlo má často několik funkcí:

A. Zastavit ventilátor přívodního vzduchu při určité teplotě
B. Udávat mezní teplotu baterie ohřívače, když je venti-látor v provozu
C. Udržovat konstanatní teplotu baterie, když je ventilátor mimo provoz. Jestliže je ventilátor protimrazovým čidlem vypnut, klapka přívodu venkovního vzduchu se zavře.