A P L I K A C E

Regulační technika, termíny a pojmy


Regulační technika, termíny a pojmy >
Regulační systém

Konstantní teplota přívodního vzduchu
Regulace teploty místnosti
Protimrazová ochrana
P-řízení, P-pásmo
Regulace typu PI, doba I
Kaskádní regulace, kaskádní faktor
Sekvenční regulace, neutrální zóna
Vstup řídící hodnoty
Kompenzace venkovní teploty
Kaskádní regulace, kaskádní faktor

Kaskádní regulace se používá mimo jiné pro regulaci te-ploty v místnosti. V tomto případě se používají dva re-gulátory (P + PI nebo PI + PI). První regulátor je připojen na čidlo v místnosti a druhý na čidlo v potrubí přívodního vzduchu. Regulátory jsou propojeny tak, že výstupní signál druhého regulátoru (obr. 5). Kaskádní faktor je zesílení prvního regulátoru, jinými slovy počet °C o jaký se musí změnit teplota přívodního vzduchu, jestliže se teplota vzduchu v místnosti změní o 1 °C.Sekvenční regulace, neutrální zóna

"Sekvence" znamená "posloupnost", "sekvenční regulace" tedy znamená "posupná regulace". To znamená, že něko-lik servopohonů (výstupních signálů) je regulováno po-stupně. Jinými slovy, nejprve se jeden servopohon pohy-buje do své koncové polohy, potom následuje druhý servopohon, atd. Sekvenční regulace se obvykle uskuteč-ňuje ve dvou (např.: chlazení - vytápění) nebo třech (na-př.: chlazení - recirkulace- vytápění) stadiích. Mezi stádia chlazení a vytápění je možno zařadit neutrální zónu (obr. 6). Neutrální zóna (NZ) znamená, že ve stádiu chlazení bude probíhat regulace a vyšší referenční hodnotou. Z toho vyplívají úspory energie pro chlazení a lepší komfort, protože při vstupu do místnosti nezaznamenáme náhlý chlad.

Vstup řídící hodnoty

Vstup řídící hodnoty se používá pro změnu požadované teploty (referenční hodnoty) na dálku. Provádí se to posu-nutím referenční hodnoty nahoru nebo dolů. Tento vstup se často nazývá vstup SPC (řízení referenční hodnoty). Vstup je přizpůsoben pro připojení standardních signálů, například 0 - 10 V DC. Při hodnotě 5 V se neděje nic, při 0 V se referenční hodnota snižuje, při 10 V se zvyšuje.Kompenzace venkovní teploty

V některých případech je žádoucí, aby venkovní teplota ovlivňovala referenční hodnotu hlavního regulátoru. Jinými slovy, jestliže venkovní teplota překročí nastavenou hod-notu, referenční hodnota se zvýší.
Čidlo venkovní teploty se v tomto případě připojuje na hlavní regulátor prostřednictvím zvláštní jednotky. Kom-penzaci je možno provádět v letě a/nebo v zimě. Letní kompenzace znamená, že referenční hodnota se zvýší, jestliže venkovní teplota překročí nastavenou hodnotu, zimní kompenzace znamená, že referenční hodnota se zvýší, jestliže venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu. Zesílení (zesilovací faktor) jak pro letní, tak pro zimní kompenzaci určuje, o kolik by se měla zvětšit refe-renční hodnota (obr. 8).