A P L I K A C E

Regulační technika, termíny a pojmy


Regulační technika, termíny a pojmy >
Regulační systém

Konstantní teplota přívodního vzduchu
Regulace teploty místnosti
Protimrazová ochrana
P-řízení, P-pásmo
Regulace typu PI, doba I
Kaskádní regulace, kaskádní faktor
Sekvenční regulace, neutrální zóna
Vstup řídící hodnoty
Kompenzace venkovní teploty
P-řízení, P-pásmo

P-řízení (řízení typu P) je zkratka pro proporcionální říze-ní: znamená to, že změna u servopohonu je proporcio-nální ( úměrná) změně u čidla. Velikost pohybu servo-pohonu je určena zesílením F. Malé zesílení znamená malý pohyb servopohonu při dané změně, velké zesílení znamená velký pohyb při stejné změně. Z praktických dů-vodů se však pojem zesílení obvykle nepoužívá, místo něho se používá pásmo P. Pásmo P se rovná 1/F(%). Pásmo P je možno vyjádřit i jako změnu teploty potřebnou k pohybu servopohonu od zavřené do otevřené polohy (viz obr. 1 a 2). Velikost pásma P je pak vyjádřena ve °C.

Příkladem regulátoru typu P je automatický termostatický ventil namontovaný do radiátoru. Když teplota v místnosti klesne, ventil se otevře v odpovídajícím rozsahu. Tyto ventily obvykle mají pásmo P 2°C. Jinými slovy, k úpl-nému otevření ventilu je potřebná změna teploty místnosti o 2°C, což znamená, že teplota místnosti bude kolísat v rámci těchto 2°C. Tomu se říká odchylka P. Bylo by možné pásmo P zmenšit, aby se dosáhlo stejnoměrnější teplota. ale systém by se pak stal nestabilní. Jinak řečeno, ventil by se začal neustále otvírat a zavírat a výsledkem by bylo kolísání ( narůstání a klesání) teploty.

Proporcionální regulátory se někdy ve používají vzducho-technických aplikacích pro udržování konstantní teploty, například teploty přívodního vzduchu. Odchylka P pak způ-sobuje nežádoucí kolísání teploty. Požaduje-li se nulová odchylka P, je možno použít regulátor zahrnující integrá-tor: v tomto případě se jedná o regulaci typu PI.

Regulace typu PI, doba I

Regulace typu PI je kombinací regulace I. regulace typu PI je možno porovnat se situací, kdy plníme vědro vodou: nejprve otevřeme kohoutek naplno (= regulace P), potom ho postupně zavíráme (= regulace I), až je vědro plné (obr. 3).Doba I souvisí s integrační regulací. Znamená to regulaci, u níž je výstupní signál ovlivňován velikostí a dobou vstupního signálu. Velká odchylka po dlouhou dobu zna-mená velký výstupní signál a naopak - malá odchylka po krátkou dobu dává malý výsupní signál. Tento signál se přičte k signálu regulátoru typu P. Doba I je definována jako doba potřebná k nárůstu výsupního signálu na úro-veň výstupního signálu P (obr. 4).